Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
 
Dostępność cyfrowa
 
Niniejsza strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce  została zaprojektowana i jest redagowana zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony https://teodorowka.naszdps.pl zgodnie z niniejszą ustawą.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.
Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na stronie internetowej zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny https://teodorowka.naszdps.pl  -  99,89 %.
 
Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
W przypadku gdy nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewniamy alternatywny sposób dostępu poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 
Każdy ma prawo: 
1. Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
2. Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
3. Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Każdy ma prawo wystąpić do Naszego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Żądanie zawiera:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 09.01.2023  r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 09.01.2022 r.
Data publikacji strony internetowej: 10.02.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
 
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej w zakładce Kontakt: https://teodorowka.naszdps.pl/kontakt
 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności cyfrowej: 
Administrator Dyrektor DPS w Teodorówce 
tel. 84 686 06 44
sekretariat@teodorowka.naszdps.pl
 
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://bip.brpo.gov.pl/
 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce wraz z podległymi filiami zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

DPS w Teodorówce oraz podległe filie nie zapewniają:

  • pomocy tłumacza języka migowego - kontakt osobisty
  • kontaktu z pomocą tłumacza-przewodnika
  • wykorzystania tłumacza języka migowego przez strony internetowe
  • przesyłania faksów
  • urządzeń do obsługi osób słabosłyszących

Dom Pomocy Społecznej w Teodorówce zapewnia na stronie https://teodorowka.naszdps.pl/bip/ oraz https://teodorowka.naszdps.pl/ informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo.

 

 
 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny